กรอกใบสมัครแนะนำตัวเอง

ข้อมูลส่วนตัว

คำนําหน้า * นาย      นาง      นางสาว
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อเล่น *
วันเกิด *
เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกแต่เบอร์ตัวเลข 10 หลักเท่านั้น เช่น 0811234567
Email
Line ID
ที่อยู่ปัจจุบัน *
กรุณาแนบไฟล์บัตรประชาชน *

ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบัน คณะ/สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
มัธยมต้น
มันธยมปลาย/ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา สถานที่ทำงาน หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือน
-
-
-
-
-

* หมายเหตุ
- เรียงลำดับประวัติการทำงานจาก ปัจจุบัน ไปจนถึง อดีต

ข้อมูลความถนัด

วิชาที่สอน *
อัตราผลตอบเเทนที่คาดว่าจะได้รับ *
คลิปวีดีโอเเนะนำตัวเอง
เเนบไฟล์ resume *
เเนบไฟล์ Portfolio

อ่านกฎเเละเงื่อนไขข้อตกลงการสมัคร

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ที่จะสมัครเป็นผู้สอนได้ทำการอ่านและทำความเข้าใจในข้อกำหนด ดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงทุกประการ หากภายหลังได้รับการตรวจสอบประวัติแล้วพบว่า ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินดีให้ทางสถาบัน ตัดรายชื่อออกได้ทันที โดยไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
2. ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบงานสอนพิเศษที่ได้เลือกจากทาง GIFTED WORKSHOP หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานสอน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางทีมงานของ
GIFTED WORKSHOP รับทราบทันที
3. หากข้าพเจ้าไปสอนไม่ได้ หรือไปสอนช้ากว่าเวลาที่ได้นัดหมายไว้ จะแจ้ง GIFTED WORKSHOP ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
4. หากข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบต่องานสอนหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ GIFTED WORKSHOP เช่น ไปสอนไม่ตรงต่อเวลา รับงานสอน
จากลูกค้า ของ GIFTED WORKSHOP ไปสอนโดยไม่ผ่าน GIFTED WORKSHOP เป็นต้น ข้าพเจ้ายินดีให้ทางGIFTED WORKSHOP ตัดรายชื่อออกจากการ
เป็นผู้สอนของ GIFTED WORKSHOP ได้ทันที โดยไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
5. กรณีรับงานสอนแล้วมีปัญหา สามารถติดต่อกลับ GIFTED WORKSHOP เพื่อหาทางแก้ไข
6. ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ ไม่นำเรื่องค่าแนะนำงานสอนพิเศษไปแจ้งกับผู้ปกครอง กรณีงานมีปัญหาให้แจ้งกับทางสถาบันเท่านั้น
7. เหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครผู้สอนจะแจ้งให้ GIFTED WORKSHOP เป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดว่าสมควรปฏิบัติ
เช่นใดต่อไป

คุณสมบัติของติวเตอร์ที่จะสมัครกับทางสถาบัน
1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐหรือมหาวิทยาลัย
จากต่างประเทศ
2. เป็นผู้ที่มีใจรักการสอน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน เตรียมชีทและเตรียมการสอนก่อนทุกครั้ง
3. สำหรับผู้สอนที่ไม่มีประสบการณ์สอนสามารถขอคำแนะนำในการเตรียมการสอน หรือการสัมภาษณ์กับทางสถาบันได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการรับงาน

ยอมรับข้อตกลง

* สมัครลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จะได้รับอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

Elephant Cowork 24H Service

053-892255

Reservations

Meeting Room

Kitchen Room

No. 1

No. 2

Rock Climbing Event Space

No. 3

No. 4

Roof Top Event Space

No. 5

No. 6

CONTACT  WITH US

 

Subscribe to receive new updates and

information about the Ensemble experience!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

CONTACT  ELEPHANT COWORK

 

Elephant Coworking.

 

237/26  Hueykeaw Rd.,

T.Suthep  Chiangmai.

 

Copyright BY www.elephantcowork.com